Het Glorielicht van Jezus


Het Glorielicht van Jezus

Glorielicht: Paula Doorenbosch


Jezus is gekomen om ons te redden, Jezus betekent letterlijk: God redt
Naast dat Jezus onze ziekten op zich heeft genomen: Door Zijn striemen zijn wij genezen
en vergeving van zonde door zijn kostbare Bloodloed, vergoten aan het kruis is in de bijbel ook
sprake van Zijn Licht dat je ziel geneest. (Psalm 143: 3:4)

Je ziel is verwond door de jaren heen door verschillende situaties of dingen die je hebt meegemaakt (monumenten). Dit kun je zelf hebben veroorzaakt, of iemand anders. Het is door zonde dat de ziel verwond is geraakt. Door deze zielenwonden heeft de vijand macht over je. De wonden zijn sterk en emotioneel en hebben controle over je gedachten en emoties. (Marcus 5: 7)

Jezus kan met Zijn Licht op je ziel schijnen en de ziel genezen van de ontstane verwonding. (Maleachi 4: 2) De vraag is hoe doe je dit?

Vraag Jezus om met Zijn Glorielicht op je ziel te schijnen en om jou een beeld te geven van een situatie, waardoor de zielenwond is ontstaan.

Iemand anders kan dit gedaan hebben of je kunt het zelf hebben gedaan.

Het is belangrijk niet emotioneel te worden m.b.t. het beeld dat je ontvangt.

Stappen:
1.        Je vraagt vergeving voor de zonden die je hebt toegelaten in de situatie (boosheid, angst, minderwaardigheid, jaloezie enz.) benoem ze. Als je denkt dat je zonden zo erg zijn geweest, dat ze niet vergeven kunnen worden is dat een grote leugen.
2.       Vergeef ook degene die jouw wat heeft misdaan (indien nodig).
Stel je eens voor dat een kind door zijn vader herhaaldelijk is geslagen in het bijzijn van zijn moeder. Het kind kan dan zeggen: Het was niet mijn schuld, mijn ouders hebben mij pijn gedaan. Dit is waar, hij was het slachtoffer, maar zijn of haar onvergevingsgezindheid veroorzaakte dat het kind begon te zondigen. Het werd verbitterd, vol haat, verzette zich tegen alles en iedereen en dit is ook zonde. Het niet kunnen vergeven, blokkeerde het Licht van Jezus in het kind zijn ziel. We moeten vergeven, om Gods genezing te kunnen ontvangen.
3.       Vraag Jezus deze zonden (na benoeming)  te bedekken met Zijn kostbare Bloed
4.       Vraag Jezus om met Zijn Licht op je ziel te schijnen en deze te helen.
5.       Dank Hem voor de genezing

Je ziel is genezen m.b.t. de ontstane wond van het voorval van het beeld dat je ontving

Je kunt wel 100 zielenwonden hebben of meer. Ligt vaak aan je jeugd en wat je hebt meegemaakt.

Iedere zielenwond als boven behandelen totdat er geen ingangen meer zijn voor de vijand om
je te pakken. (Johannes 14: 30)

Als je met Zijn Glorielicht al je zielenwonden opheft, komt er een grote vrijheid in je leven.
Waar je eerst boos werd, na het glorielicht wordt je niet meer boos. Waar je eerst angstig was, na het glorielicht niet meer. Als je je eerst minderwaardig voelde, na het glorielicht niet meer.

Jij en je omgeving gaan verandering merken. Tevens is een zielenwond vaak grondslag aan een ziekte in je leven. Geneest de zielenwond, verdwijnt de ziekte ook want de vijand heeft geen legitiem recht om binnen te komen.

Bijbelversen:
Psalm 143: 3-4
3. Want de vijand vervolgt mijn ziel,
Hij overtreedt mijn leven ter aarde,
Hij doet mij wonen in duisternis,
Aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn.
4. Daarom versmacht mijn geest in mij,
Mijn hart is ontsteld in mijn binnenste

Maleachi 4: 2
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Marcus 5: 7
(Jezus kwam  aan in het land der Gerasenen en er kwam uit de grafsteden (monumenten) hem een mens tegemoet met een onreine geest, die verblijf hield in de graven en niemand had hem meer kunnen binden, zelfs niet met een keten, want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortduren, nacht en dag was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichtzelf met stenen slaande:
Toen hij Jezus uit de verte zag liep hij toe, viel voor Hem neder:
Vers 7: en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt.
8 Want hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens 9. En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? 10 En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk….

Johannes 14: 30
Als Jezus zijn komende vertrek aankondigt aan zijn discipelen:
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld(vijand) komt en heeft aan Mij niets
(heeft geen ingang) (Jezus is zonder zonden)
  
Gebed voor het Glorie Licht van Jezus

Als je zonden hebt begaan of iemand heeft tegen je gezondigd dan is je ziel verwond:
Sluit je ogen

Heer Jezus, schijn met Uw Licht op mijn ziel en laat me een beeld zien van vroeger waarom ik me nu (boos, angstig,  verdrietig, minderwaardig, schaamte, machteloos, vernederd) voel.

In je gedachten krijg je een beeld van vroeger
Heer ik vergeef de persoon of personen (noem ze bij naam), dat ze me gekwetst hebben of verdriet hebben gedaan.

Ik vergeef ook mezelf dat ik boosheid en/of angst heb toegelaten of dat ik mezelf minderwaardig heb gevoeld, machteloos heb gevoeld of vernederd heb gevoeld, of mezelf schaam.

Heer, vergeef mij voor deze zonden
Bedek al deze zonden met Uw Kostbaar Bloed en schijn met Uw Licht op mijn ziel
Genees mijn ziel Heer.

Dank U Jezus 

Bron: Katie Souza
Youtube: The Glory Light of Jesus

Paula Doorenbosch
CD: FIAT
Lied: Glory Light