Kardinaal Kevin Farrell ICCRS
English

A summary from the Introduction of the Book: "Deliverance Ministry" 
ICCRS International Charismatic Renewal Services Doctrinal Commission

De dienst van bevrijding is één van de gaven van de Heilige Geest, die getuigt van de overvloedige genade die God aan de gehele Kerk toekent, door middel van katholieke charismatische vernieuwing.

Overal waar het evangelie verkondigd wordt, ver­spreidt het Rijk van God zijn licht en vrede en straalt het zijn immense helende krachten uit. Gedurende vele decennia van ervaring, heeft katholieke charismatische vernieuwing ondervonden dat de verkondiging van de Blijde Boodschap van de liefde van God de Vader, die de mensheid ver­geeft door Jezus de Zoon, men­sen bevrijdt van hun zon­den, het voor hen mogelijk maakt deel te hebben aan Gods wezen door hen te vervullen met de heilige Geest, en hen roept tot een nieuw leven als kin­de­ren van God. 

Met andere woorden, de ont­moe­ting met Jezus Christus, die verrezen is en leeft, herschept het leven van men­sen. Terwijl zij zich aldus bewust worden van Gods grote barmhartigheid en van hun waardigheid als kinderen van God, ver­krijgen zij tevens een duidelijker be­grip van de donkere aspecten in hun leven, die obstakels vormen voor hun verbondenheid met God, met alle mannen en vrouwen, en om een christelijk leven optimaal te beleven.  Zoals het evangelie ons onder de aandacht brengt, onthult de aanwezigheid van het licht van het Woord de duisternis die in ons is (Joh. 1,5).

Veel mensen die door katholieke charismatische vernieuwing zijn geëvangeliseerd, worden zich al snel bewust van hun innerlijke verzet en van onverwerkte problemen. Ze gaan zien dat er spirituele banden zijn die hen gevangen houden en ervaren de moeilijkheid of zelfs het onvermogen om zich van deze last te bevrijden. Liefde, door de Heilige Geest geïnspireerd, wekte binnen de charismatische vernieuwing, meteen vanaf het begin, het verlangen om te bidden voor het vrijzetten van deze mannen en vrouwen uit hun geestelijke gebondenheid en om hen te helpen met de innerlijke strijd die hen in de greep hield. Het licht voortkomend uit gebed, wijs onderscheidingsvermogen en ervaring hebben aangetoond dat in sommige van deze gevallen de geestelijke gebondenheid die mensen lastig valt, te wijten is aan de directe invloed van de duivel. Het is precies op dit terrein dat de dienst van bevrijding thuis hoort. Deze is een gave van de Heilige Geest die al aanwezig is sinds de tijd van de vroege Kerk.

Bevrijdingsdienst, hoewel het scherp onderscheiden moet worden van groot (of openbaar) exorcisme  –voorbehouden aan een bisschop en de door hem aangestelde priesters en gebaseerd op de geëigende rituelen – brengt een besef teweeg van de immense genezende en bevrijdende kracht die uitgaat van de persoon van Jezus, Zoon van God, in wiens naam de bevrijding wordt uitgesproken. Tevens is het een bemoedigende herontdekking van de rijkdom van ons doopsel, aangezien het elke gelovige een lid van het lichaam van Christus maakt, iemand die deelt, tot op zekere hoogte, in de goddelijke voorrechten van Christus het Hoofd. De bevrijdingsdienst helpt, in dit opzicht, de belangrijke rol te benadrukken die de lekengelovigen kunnen en moeten spelen in de evangelisatie, in de moederlijke missie van de Kerk om de wonden van de mensheid te helen en om Gods koninkrijk overal en in elk sociaal milieu te verspreiden. De missie van de tweeënzeventig leerlingen, die deelgenoten werden in de kracht van Christus om demonen uit te drijven (zie Lc 10:17), is een voorafbeelding van de betrokkenheid van alle lekengelovigen bij de verkondiging van het evangelie en de bevrijding van mensen uit de geestelijke verstoring door satan die zoveel zielen kwelt.
Enkele jaren na de publicatie van het boekje “Gebed voor genezing,” ben ik blij om nu dit nieuwe boekje te zien verschijnen, dat is opgesteld door de Doctrinaire Commissie van de ICCRS over “De dienst van bevrijding.” De waarde van dit boekje beweegt zich in twee richtingen, waarvan er één kan worden geformuleerd als “vanuit de Kerk naar katholieke charismatische vernieuwing,” in de zin dat de Doctrinaire Commissie een nauwe band met de Kerk handhaafde tijdens het gereed maken van de tekst. De Commissie aanvaardde de aanwijzingen van de Congregatie voor de Geloofsleer, alsmede het advies van vele theologen en deskundigen op dit gebied. Het zorgde ervoor dat de volledige behandeling van het thema op een gedegen bijbelse, patristische en magisteriële fundering werd gebaseerd. Op deze manier draagt het erfgoed van de leer en de pastorale praktijk van de oude kerktraditie ertoe bij om de ervaring van de charismatische vernieuwing te verrijken, en wordt de bevrijdingsdienst geplaatst op de solide grond van het geloof van de Kerk. De andere richting kan worden verwoord als “vanuit katholieke charismatische vernieuwing naar de Kerk.”  De hernieuwde reflectie op de dienst van bevrijding, die aangewakkerd is door de reeds lang gevestigde praktijk binnen charismatische vernieuwing, kan nu de hele Kerk – leken, geestelijken en religieuzen – van dienst zijn om  meer ontvankelijk te zijn voor deze "doopgave" die aan alle leerlingen van Christus wordt geschonken, en die in zijn volledige waarde moet worden erkend bij de geestelijke begeleiding van de gelovigen.

Ik hoop dan ook echt dat dit boekje zal helpen om een betrouwbare gids te zijn, met name voor diegenen in de katholieke charismatische vernieuwing, die regelmatig de dienst van bevrijding uitoefenen en zo zorg dragen voor hun broeders en zusters in het geloof. Tevens hoop ik dat het een instrument zal zijn voor het ontdekken en verwelkomen van deze bediening in onze tijd, bij de boeiende zending van de nieuwe evangelisatie.

Kardinaal Kevin Farrell
Prefect van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven